SBA

Enligt lagen om skydd mot olyckor är alla näringsidkare och fastighetsägare skyldiga att ha ett systematiskt brandskyddsarbete.

Detta innebär bland annat att någon ska vara brandskyddsansvarig, att intern brandskyddskontroll ska genomföras regelbundet och att nyttjanderättshavare/ förvaltare ska informeras om företagets/fastighetens brandskyddsregler.

När vi upprättar ett systematiskt brandskyddsarbete börjar vi med en brand- och riskbeskrivning av företagets/fastighetens byggnader/lokaler, där vi redovisar eventuella brister och förslag på åtgärder. Därefter hjälper vi er att upprätta och ”sjösätta” själva brandskyddssystemet. Vi redovisar systemet digitalt och/eller i en pärm, så att ni enkelt kan uppdatera dokumenten vid förändringar.