Dokumentation

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation = Ett dokument som beskriver brandskyddet i den färdiga byggnaden
Av en brandskyddsdokumentation ska det, enligt Boverkets byggregler, framgå förutsättningar för det byggnadstekniska brandskyddet och hur den uppförda byggnadens brandskydd är utformat och verifierat.

Brandtekniska utredningar

Vid mindre förändringar som inte är bygglovs- eller bygganmälspliktiga behövs det säkerställas att föreslagen ändring inte påverkar brandskyddslösningen i stort. Detta kan innefatta enklare ändringar som ny planlösning eller att en dörr flyttas. Förändringar av denna karaktär kan medföra att byggnadsdelen inte längre uppfyller uppställda krav i lagstiftningen.
Det är byggherrens ansvar att gällande regler uppfylls och FASA kan hjälpa till med att ta fram nödvändiga utredningar och utlåtanden för att säkerställa att brandskyddet, även efter en ändring, uppfyller lagar, regler och krav är fortsatt tillfredsställande.

Brandskyddsbeskrivning

En brandskyddsbeskrivning är grunden till brandskyddsdokumentationen. Under byggnadens uppförande ”bygger” man efter brandskyddsbeskrivningen. När byggnaden är klar övergår brandskyddsbeskrivningen till brandskyddsdokumentationen. När beskrivningen övergår till en brandskyddsdokumentation blir handlingen en relationshandling.

Utrymning

Alla bör ha rätt till en trygg och säker utrymning. I många byggnader finns det på bottenplan en eller flera tillgängliga utrymningsvägar för att det ska vara enkelt att utrymma. Problemen är ofta i källarplan eller våningarna ovan bottenplan och för att ha med sig det när man bygger bör man tänka på följande:
Utrymningshiss, Flyktplats och horisontell utrymning som innebär att man kan ta sig vidare till nästa brandcell.
En utrymningsväg ska vara en utgång till en säker plats. Det ska finnas minst två vägar ut som är oberoende av varandra. Det ska vara fri bredd på minst 0,90m. Rulltrappor bör ej ingå i väg till utrymningsväg. Fler än 150 personer kräver en bredd på 1,20cm. Trappor får ej vara för nära en dörr. I BBR 5:3 kan man läsa om de olika möjligheterna till utrymning.

Verksamhetsklass

Verksamhetsklasser finns till för att utrymmen i byggnader ska delas in i olika klasser utifrån avsedd verksamhet (Vk1-6) där Vk6 är allvarligast om man ser till kriterierna som följs:
Att branden kan få ett snabbt förlopp, personerna ej förväntas vara vakna och lokalkännedomen om byggnaden inte är optimal och inte heller utrymningsmöjligheterna