Brandskyddsarbete

Sov lugnt om natten

Fasa erbjuder en mängd värdefulla tjänster inom området brandskyddsarbete. Vi kan bland annat hjälpa ert företag med riskanalys, besiktning, brandskyddsbeskrivning, brandskyddsutbildning och det som kallas Systematiskt BrandSkyddsArbete (SBA).

Att förebygga brand är både lönande och livsviktigt, och ägaren av en fastighet, VD:n för en verksamhet eller styrelsen i en bostadsrättsförening har enligt lag vissa skyldigheter inom området. Företag och bostadsrättsföreningar som har ett godkänt systematiskt brandskyddsarbete har dessutom goda möjligheter att få en sänkt brandförsäkringspremie.

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla som äger en fastighet eller driver en verksamhet ha ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta innebär bland annat att någon ska vara brandskyddskontrollant, att intern brandskyddskontroll ska genomföras regelbundet och att nyttjanderättshavare/anställda ska informeras om era brandskyddsregler.

När vi upprättar ett systematiskt brandskyddsarbete börjar vi med en brand- och riskbeskrivning av föreningens byggnader/lokaler, där vi redovisar eventuella brister och förslag på åtgärder. Därefter hjälper vi er att upprätta och ”sjösätta” själva brandskyddssystemet. Vi redovisar systemet digitalt och/eller i en pärm, så att ni enkelt kan uppdatera pärmen vid förändringar.

Viktigt att veta med SBA:

Vi hjälper er att komma igång och ger er verktygen för att det ska vara lättjobbat. Men det är Ni som ska arbeta med ert brandskydd systematiskt. Det finns många ”lycksökare” på denna marknad som säljer en SBA-pärm t.ex. och får er att tro att ni då har gjort ert, så är inte fallet. Kommer räddningstjänsten ut på tillsyn så ska Ni kunna visa och berätta hur ni arbetar systematiskt med ert brandskydd. Precis som med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Brand- och riskbeskrivning

Detta arbete är mycket viktigt att börja med, för att få en bra överblick över fastighetens status vad gäller det byggnadstekniska brandskyddet. Vi inventerar hela fastigheten/lokaler och tittar på bland annat brandsektionering, brandklasser, ventilationens funktion vid brand, utrymning samt brandgasevakuering i källare, vind och trapphus.

Upprätta brandskyddssystemet

Vi upprättar företagets brandskyddssystem, som bland annat innehåller brandskyddspolicy, brand- och riskbeskrivning, brandskyddsprogram inklusive brandskyddsregler, brandskyddsorganisation, checklista för kontrollronder, besiktningsrapport, rutiner för rapportering av besiktningsresultat samt uppföljningsrutiner.

Sjösätta brandskyddssystemet

Vi ”sjösätter” brandskyddssystemet, dvs. säkerställer att roller, ansvar, rutiner och uppföljning fungerar som de ska. Vi genomför också brandutbildning (om risker, brandförlopp, statistik, släckutrustning, utrymning) och utbildning i det systematiska brandskyddsarbetet.
Om ni så önskar, kan vi sluta avtal om att vi årligen följer upp ert brandskyddssystem.

Särskilda bestämmelser om skriftlig redogörelse

Vissa fastigheter/verksamheter är också skyldiga att lämna en skriftlig redogörelse till kommunen för sitt brandskyddsarbete. Detta gäller fastigheter/verksamheter som är så kallade tillsynsobjekt, som t.ex. omfattar viss typ av vård- eller förskoleverksamhet, hotell, restaurang, industriverksamhet eller som har ett stort kulturhistoriskt värde. Exakt vilka som omfattas av denna lagstiftning finner du här Skriftlig redogörelse